REGULAMIN KONKURSU

Wygraj ROWER na urodziny naszego sklepu w Nidzicy!

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą: „Wygraj ROWER” jest  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA AGNIESZKA MACZUKIN, NIP: 7431128211 Adres: Lipowa 2A 11-100 Lidzbark Warmiński, Polska,  zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest klientem firmy, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub tymczasowy, która najpóźniej na dzień zgłoszenia się do Konkursu będzie miała ukończone 18 lat (osoba pełnoletnia).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również podwykonawcy, ich pracownicy lub usługodawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Konkursem. 
 3. Czas   trwania   Konkursu:   od   17  lutego   2023   r. do 27 lutego  2023 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 27 lutego 2023 na stronie internetowej odzieznawage.eu oraz na Facebooku firmy. 
 4. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej odzieznawage.eu
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmian przepisów prawa lub innych nieprzewidzianych zdarzeń mających istotny wpływ na przeprowadzenie Konkursu.
 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie: wypełnienie kuponu w sklepie – oznacza akceptację jego zasad przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. W Konkursie   mogą   wziąć udział osoby, o których   mowa   w §   1 ust. 2, które w okresie od  17 lutego   2022   r. do 27 lutego  2023 r., które zakupią towar w sklepie firmy w Nidzicy i wypełnią prawidłowo kupon konkursowy.
 2. Zwycięzcą konkursu, a tym samym właścicielem ROWERU zostanie osoba, która wypełniła prawidłowo kupon i wymyśliła najciekawsze, zdaniem Organizatora Konkursu, hasło promujące sklep w Nidzicy. 
 3. 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
 1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody przez Organizatora telefonicznie.
 2. Nagroda – ROWER zostanie przekazany zwycięzcy przez właściciela firmy
 3. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1128) od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Pobranie podatku i odprowadzenie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego spoczywa na Uczestniku.
 • 4 DANE OSOBOWE I PRAWO DO KORZYSTANIA Z WIZERUNKU
 1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, w szczególności w celach marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą elektroniczną.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas realizacji Konkursu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji konkursu przez Organizatora.
 • 5 REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia reklamacji.
 2. Adres Organizatora został wskazane w Regulaminie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
 4. Organizator w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
 2. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania jego nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie lub anulowania nagrody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody przez Zwycięzcę Konkursu z jakiejkolwiek przyczyny.
 4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu a materiały reklamowe i promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagrody i terminu rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 7. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 2094).
 8. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.
 9. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu oraz postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator”